CA   ES
Govern de les Illes Balears - Servei de Salut

Història Clínica Digital del Servei Nacional de Salut

El projecte va ser definit pel Ministeri de Sanitat en els primers mesos de lany 2006, per respondre a les necessitats dels ciutadans quan aquests requereixen dels professionals atenció sanitària en situació de mobilitat (fora de la Comunitat Autònoma (CA) en què habitualment són atesos).

Història Clínica Digital del Servei Nacional de Salut

Els seus principals objectius són:


Garantir al ciutadà l'accés per via telemàtica a les dades de salut, propis o dels seus representats, que es troben disponibles en format digital en algun dels serveis de salut que s'integren en el SNS, sempre que compleixin els mínims requisits de seguretat establerts per protegir les seves pròpies dades contra la intrusió il·legítima dels que no hagin estat facultats per accedir.

Garantir als professionals sanitaris, facultats per cada servei de salut per a aquesta funció i autoritzats en cada cas pel pacient, l'accés a determinats conjunts de dades de salut, generats en una comunitat autònoma diferent d'aquella des de la qual es requereix la informació, sempre que l'usuari o pacient demani els seus serveis professionals des d'un centre sanitari públic del SNS.

Dotar l'SNS d'un sistema segur d'accés que garanteixi al ciutadà la confidencialitat de les dades de caràcter personal relatives a la seva salut.

La història clínica digital del SNS està formada pels conjunts de dades clíniques que recullen la informació rellevant per a l'atenció sanitària en aquest acte el ciutadà nivells adequats de qualitat assistencial fora del seu entorn geogràfic habitual. Des d'aquesta perspectiva, la HCDSNS es troba conformada pels documents generats en cada CA:  • Informe Clínic d'Alta
  • Informe Clínic de Consulta Externa
  • Informe Clínic d'Urgències
  • Informe de Cures dInfermeria
  • Història clínica resumidaMinisterio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad Accés a la pàgina
Accés a la pàgina